บริการประชาชน
ปันปัน
23.37
ปันปัน
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้ปันปัน ช่วยคะ ถามปันปันมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
23.37
 • ปรับขนาด
  ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ความเป็นมา
 • เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็น ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 และ 12 อีกทั้งยังเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากการเปิดเสรีอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว รัฐบาลได้มีคำสั่ง คสช.ที่ 72/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมีอนุกรรมการ 6 ชุด ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในแต่ละพื้นที่ โดยศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน อยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
  กนพ. ได้กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ออกเป็น 2 ระยะ (ตามประกาศ กนพ.ที่ 1/2558 และ 2/2558) คือ
      ระยะที่ 1 : 5 จังหวัด คือ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา รวม 36 ตำบล ใน 10 อำเภอ
      ระยะที่ 2 : 5 จังหวัด คือ หนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม นราธิวาส) รวม 54 ตำบล ใน 13 อำเภอ
 • การแต่งตั้งคณะทำงานและประกาศตั้งศูนย์ OSS
  จังหวัดสงขลาออกคำสั่งและประกาศ (วันที่ 30 ม.ค. 58)
  แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS)
      - รองผู้ว่าราชการที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน (นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา)
      - ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

  ประกาศจัดตั้งศูนย์ OSS กำหนดให้
  "ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11" กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นสำนักงานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS ) จังหวัดสงขลา แผนการดำเนินการในอนาคต OSS
      1. จัดทำ PC Counter และปรับปรุงระบบเชื่อมต่อการให้บริการ
      2. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องเขตเศรษฐกิจฯ
 • การให้บริการ
  - การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและสิทธิประโยชน์การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
  - การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงการรับเรื่องการขอใบอนุญาตบางประเภท เช่น
  การขอรับการ ส่งเสริมการลงทุน การขอใบอนุญาตโรงงาน การขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม - การอนุมัติอนุญาตในเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคล
  - การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
  - การขอมีเลขประจำตัวภาษีอากร การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น
  ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
  • Walk-in
   - เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ตามวันและเวลาราชการ
   - ในวันพุธของทุกสัปดาห์ จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเชิง ลึกและ พร้อมให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล
  • Phone-in
   - เวลาทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในวันและเวลาราชการ
   - ศูนย์oss โทร 074-211565 โทรสาร 074-211904
   - ศูนย์ossส่วนหน้า โทร 095 - 0924786 โทรสาร 074-411026 ต่อ 13
  • Website & E-mail
   - http://www.oss.songkhla.go.th/
   - อีเมล์ oss.songkhla@gmail.com
  รายชื่อหน่วยงานที่ส่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS ทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์
  1. การนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา
  2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
  3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
  4. หอการค้าจังหวัดสงขลา
  5. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
  6. สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
  7. สำนักงานประกันสังคม
  8. สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา
  9. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา
  10. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคที่ 12
  11. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1
  12. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
  13. ศูนยส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
 • เลขที่ 165 ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  และ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เทศบาลเมืองสะเดา ถ.กาญจนวาณิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 (ส่วนหน้า)
  โทรศัพท์. 074-211565 และ 095-0924786 (ส่วนหน้า)
  โทรสาร. 074-211904 และ 074-411026 ต่อ 13
  E-mail: songkhla-sez@moi.go.th
 • 1.อำเภอเมืองสงขลา
  2.อำเภอสทิงพระ
  3.อำเภอจะนะ
  4.อำเภอนาทวี
  5.อำเภอเทพา
  6.อำเภอสะบ้าย้อย
  7.อำเภอระโนด
  8.อำเภอกระแสสินธุ์
  9.อำเภอรัตภูมิ
  10.อำเภอสะเดา
  11.อำเภอหาดใหญ่
  12.อำเภอนาหม่อม
  13.อำเภอควนเนียง
  14.อำเภอบางกล่ำ
  15.อำเภอสิงหนคร
  16.อำเภอคลองหอยโข่ง