บริการประชาชน
ปันปัน
23.17
ปันปัน
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้ปันปัน ช่วยคะ ถามปันปันมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
23.17
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
พบแล้วค่ะ ผลการค้นหาสำหรับ
"ทำไมต้องลงทุนสงขลา"
ทำไมต้องลงทุนสงขลา

ทำไมต้องลงทุนที่สงขลา 

ด้านเศรษฐกิจ  จังหวัดสงขลาเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรหลาย ชนิด เช่น ข้าว ยางพารา รวมเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปอาหารทะเลที่สาคัญของภาคใต้และของประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศเรื่องความสวยงาม และความหลากหลายทางการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบริเวณเมืองเก่าสงขลา การท่องเที่ยวทางธรรมชาติหาดสมิหลา แหล่งท่องเที่ยวทางการค้าตลาดกิมหยง รวมทั้งเป็น สถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการท่องเที่ยวตลอดปี เช่น สงกรานต์ ลากพระ ลอยกระทง เป็นต้น     นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลด้วยการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเอื้อต่อการเสริมสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการตลาด อีกทั้งการมีความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT – GT ทำให้มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากขึ้น ส่งผลให้มีสายการบินต่างประเทศเพิ่มเที่ยวบินมายังสนามบินหาดใหญ่ เช่น สายการบิน FIREFLY , TIGER AIR, AIR ASIA เป็นต้น   เป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (Gate Way) โดยเฉพาะการค้าและการ ขนส่งเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านด้านใต้และนานาชาติด้วยมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย สามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในบริเวณ แนวพื้นที่ภาคเหนือ (Northern Corridor Economic Region : NCER) ของประเทศมาเลเซีย   - เป็นแหล่งการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุดของประเทศ (62 % ของมูลค่าการค้า ชายแดนทั่วประเทศ) และเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการบริการ ที่สาคัญ ของภาคใต้ เช่น นิคมอุตสาหกรรมฉลุง โรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคใต้ ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ (214,799 ล้านบาท) และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (102,491 ล้านบาท) รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ มวลรวมต่อหัวของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 5 ของภาคใต้และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (128,245 บาท/ปี) 

 

 

ด้านพื้นที่ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ที่เอื้อต่อการผลิตอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น การใช้ประโยชน์ ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซีย JDA แหล่งน้ามันดิบ แหล่งสงขลา แหล่ง ถ่านหินสะบ้าย้อย ทาให้สงขลาเป็นแหล่งอุตสาหกรรมพลังงาน และธุรกิจพลังงานที่สาคัญใน ภาคใต้   - เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่อาเซียนทั้งทางน้าซึ่งมีท่าเรือน้ำลึกสงขลา ทางอากาศที่มี สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ที่สามารถรองรับเส้นทางบินทั้งในและต่างประเทศ การขนส่งระบบ รางด้วยชุมทางรถไฟหาดใหญ่ที่เชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย รวมทั้งการขนส่งทางบกที่มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว ไทย อันดามันและประเทศเพื่อบ้าน    - มีอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองที่มีสองทะเลเชื่อมต่อกัน ระหว่างทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าว ไทย ซึ่งทะเลสาบสงขลามีลักษณะพิเศษ เป็นทะเท 3 สามน้า (น้าจืด, น้ากร่อย และน้าเค็ม) ทาให้สงขลาเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ชายฝั่งทะเล แหล่งน้ามัน ป่าชาย เลน ป่าดิบชื้น และมีเครือข่าย/องค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็งในการร่วมดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น สภาลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา กลุ่มรักษ์คลองอู่ตะเภา ทา ให้ได้รับเลือกเป็นจังหวัดต้นแบบเมืองสีเขียว (Green City) ที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้ความ ร่วมมือ IMT-GT   - นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการดาเนินการตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างรถไฟ ความเร็วสูง รถไฟรางคู่ มอเตอร์เวย์ 

ด้านแรงงาน - เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ที่มีการจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศมีมหาวิทยาลัยในจังหวัด 5 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยจาก ภูมิภาคอื่นอีก มากกว่า 4 แห่ง ซึ่งทาการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอก ทั้งหลักสูตร ภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม เป็นต้น   - เป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของภาคใต้ มีโรงพยาบาลของรัฐและ เอกชน เช่น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่